APLIKOVANÝ VÝZKUM PRO INOVACI SOCIÁLNÍ PRÁCE ZAPOJUJÍCÍ KONCEPT SPIRITUÁLNÍ CITLIVOSTI

Projekt Aplikovaný výzkum pro inovaci sociální práce zapojující koncept spirituální citlivosti č. TL05000217 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Projekt reaguje na změny v postojích a chování rostoucí části populace vůči religiozitě, kde na významu získává příklon k systémům a souborům životních a etických přesvědčení, které často nemají tradičně náboženský základ, avšak mají pro jedince význam pro jeho psychosociální rozvoj. Mnohé výzkumy ukazují také na dopady na jeho zdraví a schopnost zvládat nepříznivé životní situace. Z těchto důvodů si dané poznatky našly zhruba před třiceti lety vstup také do výzkumu, vzdělávání a praxe sociální práce v některých západních společnostech. Oborové poznatky se koncentrují v zejména konceptu spirituálně citlivé sociální práce, která "usiluje o kultivaci plného potenciálu osoby pomocí vztahu založeném na respektu, empatii, poznatcích a dovednostech vůči spirituální perspektivě osoby, náboženské či nenáboženské" (Canda/Furman, 2010, 5). V diskurzech českých sociálních pracovníků je tento koncept přítomný dosud jen okrajově, ačkoliv skýtá potenciál posílení schopnosti sociálního pracovníka vnímat potřeby a zdroje svého klienta s větším humánním dosahem, a tak i posílení motivací a osobní participace klienta na řešení své životní situace. Díky projektu bude provedena sonda do vnímavosti, citlivosti a zkušenosti vzorku sociálních pracovníků vůči tématu spirituality v jejich praxi a získáme tak evidenci o tom, nakolik lze komponenty konceptu spirituální citlivosti úspěšně implementovat mezi sociálními pracovníky v ČR. Výstupy projektu budou převoditelné také do dalších organizací poskytujících sociální práci a sociální služby.  Projekt čerpá z poznatků společenských a humanitních věd o proměnách náboženského chování a růstu salience spirituality v nepříznivých životních situacích.

Cílem projektu je výzkum potenciálu konceptu spirituální citlivosti v praxi sociálních pracovníků v ČR.

Dı́lčı́ cı́le:

  1. Adaptovat nástroj k měřenı́ úrovně spirituálnı́ citlivosti sociálnı́ch pracovnı́ků.
  2. Analyzovat stávajı́cı́ podobu a rozsah uplatňovánı́ konceptu spirituálnı́ citlivosti u sociálnı́ch pracovnı́ků Arcidiecézní charity Olomouc (aplikační garant projektu).
  3. Vyškolit sociálnı́ pracovnı́ky ve využı́vánı́ nástrojů spirituálnı́ citlivosti v praxi.
  4. Vytvořit obecně závaznou směrnici pro Arcidiecézní charitu Olomouc, která bude obsahovat doporučenı́ k úpravě metodik sociálnı́ práce v organizacı́ch.
  5. Zhodnotit míru změny spirituální citlivosti sociálních pracovníků.

Trvání projektu: 04/2021 – 12/2023

Bližší informace: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL05000217

Kontakt: ThLic. Jakub Doležel Th.D.; jakub.dolezel@upol.cz


 

Školení sociálních pracovníků

1. den

2.den

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference

Souhrnná výzkumná zpráva

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)