Katedra křesťanské sociální práce existuje od roku 2006. Nabízí vzdělání v oboru sociální práce na bakalářském i magisterském stupni.

Bakalářské programy

Na bakalářském stupni katedra poskytuje tři bakalářské programy:

Sociální práce

(prezenční a kombinovaná forma studia)

https://www.socialnipraceolomouc.cz

Regulované povolání: Sociální pracovník

Absolvent je připraven pro sociální práci realizovanou v celém spektru organizací. Zvláštní důraz je kladen na motivační a identifikační předpoklady pro působení v křesťanských církevních službách. Absolvent účinně působí ve všech relevantních oblastech sociální práce. Jeho cílem je zlepšení nebo obnovení schopnosti jednotlivců, skupin nebo komunit sociálně fungovat. Je schopen preventivně působit při řešení sociálních problémů, profesionálně zachází s nástroji sociální kontroly. Znalosti a dovednosti získané propojením teorie a promyšleným systémem praxí v ČR i v zahraničí umí uplatnit v bio-psycho-sociálně-spirituální oblasti.

Požadavky na přijetí


 

Mezinárodní sociální a humanitární práce

(prezenční forma studia)

https://www.humanitarniprace.cz

Regulované povolání: Sociální pracovník

Absolvent je připraven pro práci ve všech typech organizací a zřizovatelů působících v této oblasti. Je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi a kompetencemi, vč. zvládání zátěže, pro výkon těchto náročných profesí. Absolvent ovládá znalosti jednotlivých disciplín souvisejících se sociální a humanitární prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci a standardů NOHA (Network on Humanitarian Assistance), má praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi realizované v ČR a zejména v zahraničí (na všech kontinentech).

Požadavky na přijetí


 

Sociální práce s dětmi a mládeží

(prezenční a kombinovaná forma studia)

www.pracesmladezi.cz

Regulované povolání: Sociální pracovník

Absolvent programu je připraven k výkonu práce sociálního pracovníka dle platné legislativy se zaměřením na sociální práci s dětmi a mládeží. Je teoreticky i prakticky připraven posoudit životní situaci klientů, zejména dětí a mládeže, navrhnout a uskutečnit adekvátní typ intervence. Absolvent je připraven na výkon socilní práce s přihlédnutím ke specifikům sociální práce s dětmi a mládeží. má přehled o využitelných standardních i inovativních metodách práce s různými cílovými skupinami, zejména s dětmi a mládeží, a ví, jak je uplatnit v praxi. Absolvent má rozvinuté odborné a komunikační kompetence potřebné pro vkon sociální práce.

Požadavky na přijetí


Magisterský program

Sociální práce

Na magisterském stupni je uchazečům nabízen navazující studijní program:

https://www.socialnipraceolomouc.cz

Sociální práce s rodinou (prezenční a kombinovaná forma studia)

Absolvent navazujícího studia je připraven, aby rozvíjel vizi solidární a humánní společnosti ve výzkumu i v praxi sociální práce nejen na lokální, národní, ale i v zahraničí a na mezinárodní úrovni. Absolventi se mohou uplatnit všude tam, kde se realizují intervenční či preventivní programy sociální práce, a to zejména v oblasti řízení sociálních služeb. Dále mohou nalézt uplatnění v celém sektoru sociálních služeb a sociální politiky. Oproti bakalářské úrovni klade studium na magisterské úrovni větší důraz na sociální práci na mezinárodní a na makro úrovni, na práci s komunitami a rozvijí manažerské dovednosti studentů.

Požadavky na přijetí


 

Absolventi uvedených studijních programů CMTF prezenční formy jsou již v posledním ročníku studia oslovováni zaměstnavateli. Uplatnitelnost absolventů v praxi sociální práce je vysoká. Ze strany zaměstnavatelů jsou absolventi vyhledávání a upřednostňováni vzhledem k úrovni jejich kompetencí a identifikace s profesí sociálního pracovníka.

Vzhledem k profilaci CMTF je pak unikátním doplněním profilů absolventů fakulty příprava pro sociální práci realizovanou v církevních organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti. V případě humanitárních studií, je profil absolventa formován i díky inspiraci mezinárodním programem Network on Humanitarian Assistence. 

Profil absolventů uskutečňovaných studijních programů je v plném rozsahu v souladu s rámcovým profilem absolventů uvedeným v nařízení vlády č. 275/2016 Sb. Profily absolventů respektují i Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP.


 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)