Etická komise

Projekty

APLIKOVANÝ VÝZKUM PRO INOVACI SOCIÁLNÍ PRÁCE ZAPOJUJÍCÍ KONCEPT SPIRITUÁLNÍ CITLIVOSTI

Projekt Aplikovaný výzkum pro inovaci sociální práce zapojující koncept spirituální citlivosti č. TL05000217 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Projekt reaguje na změny v postojích a chování rostoucí části populace vůči religiozitě, kde na významu získává příklon k systémům a souborům životních a etických přesvědčení, které často nemají tradičně náboženský základ, avšak mají pro jedince význam pro jeho psychosociální rozvoj. Mnohé výzkumy ukazují také na dopady na jeho zdraví a schopnost zvládat nepříznivé životní situace. Z těchto důvodů si dané poznatky našly zhruba před třiceti lety vstup také do výzkumu, vzdělávání a praxe sociální práce v některých západních společnostech. Oborové poznatky se koncentrují v zejména konceptu spirituálně citlivé sociální práce, která "usiluje o kultivaci plného potenciálu osoby pomocí vztahu založeném na respektu, empatii, poznatcích a dovednostech vůči spirituální perspektivě osoby, náboženské či nenáboženské" (Canda/Furman, 2010, 5). V diskurzech českých sociálních pracovníků je tento koncept přítomný dosud jen okrajově, ačkoliv skýtá potenciál posílení schopnosti sociálního pracovníka vnímat potřeby a zdroje svého klienta s větším humánním dosahem, a tak i posílení motivací a osobní participace klienta na řešení své životní situace. Díky projektu bude provedena sonda do vnímavosti, citlivosti a zkušenosti vzorku sociálních pracovníků vůči tématu spirituality v jejich praxi a získáme tak evidenci o tom, nakolik lze komponenty konceptu spirituální citlivosti úspěšně implementovat mezi sociálními pracovníky v ČR. Výstupy projektu budou převoditelné také do dalších organizací poskytujících sociální práci a sociální služby.  Projekt čerpá z poznatků společenských a humanitních věd o proměnách náboženského chování a růstu salience spirituality v nepříznivých životních situacích.


Cílem projektu je výzkum potenciálu konceptu spirituální citlivosti v praxi sociálních pracovníků v ČR.

Dı́lčı́ cı́le:

1. Adaptovat nástroj k měřenı́ úrovně spirituálnı́ citlivosti sociálnı́ch pracovnı́ků.

2. Analyzovat stávajı́cı́ podobu a rozsah uplatňovánı́ konceptu spirituálnı́ citlivosti u sociálnı́ch pracovnı́ků Arcidiecézní charity Olomouc (aplikační garant projektu).

3. Vyškolit sociálnı́ pracovnı́ky ve využı́vánı́ nástrojů spirituálnı́ citlivosti v praxi.

4. Vytvořit obecně závaznou směrnici pro Arcidiecézní charitu Olomouc, která bude obsahovat doporučenı́ k úpravě metodik sociálnı́ práce v organizacı́ch.

5. Zhodnotit míru změny spirituální citlivosti sociálních pracovníků.

Trvání projektu: 04/2021 – 12/2023

Bližší informace: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL05000217

Kontakt: ThLic. Jakub Doležel Th.D.; jakub.dolezel@upol.cz


 

ZAVEDENÍ NOVÉHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚŘENÉHO NA DOVEDNOSTI NA 3 VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

„Projekt je financován s podporou dánské soukromé nadace The Velux Foundations.“

Projekt „3S-Skilled-Specialized-Social workers“ neboli “Zavedení nového systému odborné přípravy zaměřeného na dovednosti na 3 vysokých školách v České republice“  je zaměřený na odborné vzdělávání v oboru sociální práce. Záměrem projektu je vypracovat a zavést systém oborového specializačního vzdělávání v sociální práci na navazujícím magisterském stupni vysokoškolského studia, vyvinout konkrétní podobu odborné praktické přípravy v jednotlivých specializacích, realizovat jejich pilotní odzkoušení a v konečné fázi požádat o akreditování jednotlivých specializací prostřednictvím spolupracujících vysokých škol. Součástí projektu je přímá spolupráce se zaměstnavateli při stanovování a ověřování potřebných praktických kompetencí absolventů v definovaných typových pracovních pozicích a také realizace šetření zaměřeného na zkoumání profesní identity budoucích sociálních pracovníků. Rozvoj specializací počítá s úzkou mnohaúrovňovou spoluprací se studenty a s využitím mobilitních aktivit jako nástroje přípravy na výkon povolání.  Projekt je realizován v spolupráci 3 vybraných univerzit  - Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a  Univerzita Hradec Králové.

Trvání projektu: 1/2020 – 12/2023

Bližší informace: www.cekas.eu

Kontakt: Mgr. Nataša Matulayová, Ph.D., BSBA; natasa.matulayova@upol.cz


 

Projekt AURORA

Aliance Aurora představuje skupinu devíti výzkumných univerzit, které se snaží propojovat akademickou excelenci s pozitivním dopadem na společnost. Tyto univerzity se intenzivně zaměřují na výzkum a věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje a rozvoje místních komunit. Aliance Aurora byla vybrána v rámci druhé pilotní výzvy programu Erasmus+, financovaného Evropskou komisí. Jeho cílem je inspirovat různé univerzity napříč celou Evropou k tomu, aby se společně podílely na vzdělávání, které přispěje k rozvoji evropské společenské prosperity a blahobytu. Aliance Aurora vznikla na základě existující mezinárodní sítě Aurora University Network, která zahájila svou činnost v roce 2016. 

V rámci členství UPOL v alianci AURORA  je Katedra křesťanské sociální práce zapojena zejména v aktivitě SERVICE LEARNING (https://alliance.aurora-network.global/news/aurora-sl-toolbox/). Service Learning využívame jako vyučovací strategii napříč studijním programem v navazujícím magisterském studiu Sociální práce. Témata service learningových projektů korespondují s výstupy učení a profilem absolventa.

Studentské SL projekty

Kontakt: Mgr. Nataša Matulayová, Ph.D., BSBA;  natasa.matulayova@upol.cz 


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)