Etická komise

Naše projekty

Probíhající

POMOCÍ VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ ROZŠIŘUJEME DATABÁZI POZNATKŮ

Profesionalizace sociální práce v České republice TAČR (TL01000146)

Cílem projektu je analyzovat procesy profesionalizace v sociální práci v ČR. V rámci projektu bude realizován kvantitativní a kvalitativní výzkum s cílem objasnit úrovně a determinanty profesionalizace sociálních pracovníků. Výstupem projektu bude popis 25 pracovních pozic sociálních pracovníků v ČR, profesní mapa a návrhy pro inovaci minimálních standardů ve vzdělávání v sociální práci, další vzdělávání a specializační vzdělávaní. Hlavním řešitelem projektu je Katedra sociální práce FF Karlovy univerzity, dalším partnerem je Katedra sociální práce a sociální politiky FSS Masarykovy univerzity.

Trvání projektu: 1. 2. 2018 – 28. 2. 2021

Bližší informace: www.socialniprace.cz

Poster naleznete ZDE

Ukončené

VYTVÁŘÍME STRATEGICKÁ PARTNERTSVÍ A PŘISPÍVAME K ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH OTÁZEK

Service-Learning ve vysokoškolském vzdělávání – podpora třetího poslání univerzit a občanské angažovanosti studentů (2017-1-SK01-KA203-035352)

Hlavním cílem projektu je posílit vysokoškolské instituce v naplňování jejich třetího poslání a podnítit studenty k občanské angažovanosti prostřednictvím implementace inovační výukové strategie – Service-Learning (SL). Dalším cílem projektu je vytvoření materiálů a podkladů přizpůsobených kontextu dané země pro účely zavedení SL do studijních plánů. Projektová činnost spočívá ve vytváření, testování a šíření inovačních výstupů použitých a testovaných při realizaci projektu s cílem rozvíjet a prosazovat Service-Learning nejen v univerzitním prostředí.

Mezi hlavní inovační výstupy projektu patří: 1) vytvoření příručky pro školitele a realizace školení pro učitele, 2) manuál pro implementaci SL v univerzitním prostředí, 3) doporučení pro realizaci SL vzdělávání na vysokých školách a příklady dobré praxe.

Trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 5. 2020

Bližší informace: www.slihe.eu

S PROJEKTY ERASMUS PŘIPOJUJEME NAŠE PRACOVIŠTĚ A STUDENTY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY

Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Cílem projektu jsou mezinárodní kreditové mobility KA107 mezi programovými a partnerskými zeměmi. V rámci projektu jsou podpořeny tyto typy mobilit: SMS – mobility studentů na studijní pobyty, SMP - mobility studentů na praktické stáže a STA – výukové pobyty, a to v těchto zemích – Gruzie, Bosna a Hercegovina a Ukrajina.

Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 7. 2020

Bližší informace: iro.upol.cz/erasmus/mezinarodni-kreditova-mobilita-ka107/

Ukončené projekty

European Humanitarian Action Partnership (EUHAP: 2014-2017) jehož výsledky byly mimo jiné: Map of Humanitarian Job Profiles, Toolkit on Recognition of Prior Learning in the Humanitarian Sector, Set of Humanitarian Learning Activities in the form of Open Educational Resources (euhap.eu)

Integration without Borders (2013-2016) - projekt zaměřující se na interkulturní kompetence: interkulturní porozumění, řízení diverzity, sociální podnikání a tvorbu projektů. Partneří projektu byli: Universita v Prešově (Slovensko), the European Research Centre for the Study Migration v Bambergu (Německo), Education for an Interdependent World Association (Belgie); PRO.DO.CS (Italie), Education, Culture and Solidarity (Španělsko), Caritas Sante Mare (Rumunsko), Center for Social Initiative (Makedonie) and Statutární Mesto Olomouc (KKS zde byla hlavním řešitelem).

European Universities on Professionalisation on Humanitarian Action (EUPRHA: 2011-2014), jehož výsledky byly: kvalifikační rámec pro humanitární sektor; evropská mapa humanitárních aktérů a vzdělavatelů, identifikace nových dovednosti a kompetencí požadovaných v humanitární oblasti (euhap.eu/euprha/about)

Tuning Sectoral Framework for Social Science, (2009-2010) - KKS byla zde partnerem pro oblast sociální práce

TAČR TB05MPSV005: Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich výkonu a s tím související oblast specializací výkonu sociální práce.

Inclusive Campus Life Erasmus+ (2016-1-BE02-KA203-017365)

Hlavním cílem projektu je podpora a začleňování osob s mentálním postižením do života univerzitního kampusu. Univerzita Palackého v Olomouci garantuje tyto aktivity:

  • Organizace mezinárodní konference “Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením v prostředí vysokých škol”.
  • Podpora rozvoje univerzitního dobrovolnictví pro osoby s mentálním postižením.
  • Realizace výzkumu mapujícího míru inkluze osob s mentálním postižením, jejich individuálních potencionalit a možností integrace do univerzitního prostředí.
  • Ověření možnosti zapojení osob s mentálním postižením do výukových aktivit.
  • Vytvoření příležitostí pro pracovní integraci osob s mentálním postižením do univerzitního kampusu jako podpora spolupráce s komunitou.

Trvání projektu: 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019

Bližší informace: www.iclife.eu

Inovace metod sociální práce s rodinou – IGA (IGA_CMTF_2019_007)

V kontextu transformace služeb pro rodinu se v České republice rozvíjejí různé přístupy a metody sociální práce. Cílem projektu je přispět k rozvoji inovací vybraných metod sociální práce s rodinou. Projekt je zaměřený na aplikaci přístupu zaměřeného na řešení, sociální práci ve škole, evaluaci rodinných konferencí, metodu Team Around the Child. Dalším cílem projektu je pokračovat ve výzkumu charitní praxe ve farnostech, dobrovolnictví a sociální práce se seniory a občany se zdravotním postižením.

Trvání projektu: 1. 3. – 31. 12. 2019

ROMSPIDO (Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185)

Cílem projektu je zapojení marginalizovaných skupin (hlavně Romů) do všech úrovní vzdělávací soustavy: předškolního vzdělávání (pomoci neformálních center), prevence školní neúspěšnosti na ZŠ (pomocí neformálních klubů pro volnočasové aktivity) a podpora školní úspěšnosti na SŠ. Specifikum projektu je rozvoj dobrovolnictví studentů a zohlednění spirituality. V rámci projektu vzniklo díky naší katedře Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci, které je v současnosti jediným dobrovolnickým centrem založeným univerzitou v České republice. Pro studenty a pracovníky UP vedeme aktualizovanou databázi dobrovolnických příležitostí.

Trvání projektu: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Bližší informace: romspido.upol.cz

Šednoucí sourozenectví. Sociologická studie sourozenectví v pozdní dospělosti a stáří. (GAČR 17-07321S)

Projektovaný kvalitativní výzkum se zaměřuje na studium sourozeneckých vztahů v pozdní dospělosti a ve stáří a ústí v induktivně vybudovanou teorii sourozenectví (groundedtheory [Charmaz 2006]). Cílem je porozumět sourozenectví, tj. (1) odhalit podstatu zkušeností dospělých se sourozenectvím a identifikovat významy, jichž vazby mezi sourozenci v pozdním věku nabývají; porozumět (2) podmínkám působícím na kontakty a vztahy sourozenců a způsobům, jimiž je ovlivňují a s jakými důsledky, (3) okolnostem či důvodům jejich udržování či krachu, (4) procesům negociace vztahů a směny podpory mezi sourozenci, resp. strategiím udržování či re/konstituování sourozeneckých pout. Kvalitativní studie, koncipovaná jako multizdrojový výzkum, propojuje perspektivu jednotlivých sourozenců, popř. dalších členů rodiny a poskytuje více rozměrů reflexe sourozenectví, tak i komplexní pohled na vzájemné propojení vztahů definovaných příslušností k rodině původu a k prokreačním rodinám jednotlivých sourozenců.

Trvání projektu:1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Bližší informace: www.ksoc.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)